bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zada realizowanych przez Miejsko-Gminn Bibliotek Publiczn w Gogowie Maopolskim z siedzib przy ul. Kard. S. Wyszyskiego 12, 36-060 Gogów Maopolski (dalej: Biblioteka). Na bieco bdziemy informowa Pastwa o wanych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotycz. Parlament Europejski opublikowa w 2016 roku Rozporzdzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Bdzie ono miao zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczciej zadawane pytania wynikajce z tzw. obowizku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporzdzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane s przetwarzane. Jednym z obowizków administratorów, którzy przetwarzaj dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Biblioteka przetwarza moje dane osobowe?

Biblioteka przetwarza Pastwa dane, aby prowadzi dziaalno wynikajc z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Czy mog mie dostp do swoich danych?

Tak. Mog Pastwo mie peen dostp do swoich danych osobowych. Mog Pastwo równie zarzdza swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowizkiem prawnym Biblioteki.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pastwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gogowie Maopolskim. Biblioteka odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowizujcymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mog Pastwo skontaktowa si z Bibliotek poprzez email: biblioteka@mgbp.com.pl oraz pod numerem telefonu 17 85 17 335 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mog skontaktowa si z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych Adw. Tomaszem Mielechem mog Pastwo skontaktowa si pod adresem poczty elektronicznej: iodo@glogow-mlp.pl

W jakim celu Biblioteka przetwarza moje dane osobowe?

Pastwa dane osobowe s przetwarzane przez Biblioteka w celu:

· prowadzenia spraw z zakresu:

- gromadzenia, opracowywania, udostpniania materiaów bibliotecznych na wszystkich dostpnych nonikach,

- gromadzenia, opracowywania oraz udostpniania zbiorów sucych obsudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samoksztaceniowych,

- penienia funkcji Biblioteki informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie wypoycze midzybibliotecznych, opracowywania i publikowania materiaów informacyjnych o charakterze regionalnym,

- udzielania bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej,

- inicjowania i organizowania rónorodnych form dziaalnoci zmierzajcych do rozwoju czytelnictwa,

· organizacji bezpieczestwa osób i mienia Biblioteki.

Kto jest odbiorc moich danych?

1. Biblioteka nie przewiduje udostpnia Pastwa danych osobowych podmiotom innym, ni te którym Biblioteka powierzya do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajce).

Czy moje dane osobowe bd przekazywane do pastwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywa Pastwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak dugo Pastwa dane osobowe bd przechowywane przez Biblioteka?

Dane osobowe bd przechowywane przez okres niezbdny do realizacji Pastwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakoczeniu w celu wypenienia obowizku prawnego (wyraonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) cicego na Bibliotece, a nastpnie zostan usunite lub przekazane do archiwum pastwowego.

Jakie uprawnienia mi przysuguj?

W zwizku z przetwarzaniem przez Bibliotek danych osobowych przysuguje Pastwu prawo do:

1. dostpu do treci swoich danych (art. 15 RODO),

2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3. do usunicia danych (art. 17 RODO),

4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjtym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mog wnie skarg?

W przypadkach uznania, i przetwarzanie Pastwa danych przez Bibliotek narusza przepisy RODO przysuguje Pastwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Pastwa danych jest dobrowolne, jednake w celu dokonania prawidowej obsugi Pastwa wniosków niezbdne. Brak podania danych, niejednokrotnie moe utrudni lub cakowicie uniemoliwi zaatwianie spraw w sposób zgodny z Pastwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mog jednak przewidywa sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowizkowe, np. z zakresu prawa o owiatowego.

Skd Biblioteka ma moje dane osobowe?

ródem Pastwa danych osobowych s wnioski zoone na rce Dyrektora Biblioteki. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny ni od osób, których dane dotycz, ródem danych s inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Biblioteka ma obowizek poinformowa Pastwa o ródle pozyskania ich danych, chyba e przepis szczególny zwalnia Bibliotek z tego obowizku.

Czy moje dane osobowe bd przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Pastwa dane osobowe nie bd przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie bd profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZCYCH OBSUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz, spóka cywilna, spóka partnerska, spóka jawna) jest uprawniony do zoenia wniosku w zakresie obsugi jego praw wynikajcych z RODO, a Biblioteka zobowizana jest do jego rozpatrzenia wedug poniszych zasad:

Klient moe zgosi wniosek do Biblioteki w kadej chwili, poczynajc od 25 maja 2018 r.

1. Biblioteka rozpatruje wniosek zoony przez Klienta lub osob dziaajc w jego imieniu:

- w cigu miesica, liczc od dnia otrzymania dania,

- w przypadku, gdy danie lub liczba da Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi moe zosta wyduony o kolejne dwa miesice; w terminie miesica od otrzymania dania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedueniu terminu, z podaniem przyczyn opónienia,

- w przypadku niepodjcia dziaa w zwizku z daniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwocznie – najpóniej w cigu miesica od otrzymania dania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjcia dziaa oraz moliwoci wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze rodków ochrony prawnej przed sdem.

2. Klient moe zoy wniosek o realizacj swoich praw i wolnoci. Wniosek Klienta powinien zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóy dania.

3. Klient moe zoy wypeniony wniosek w sekretariacie Biblioteki lub przesa go za porednictwem poczty elektronicznej na adres iodo@glogow-mlp.pl.

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna si od dnia otrzymania przez Bibliotek dania Klienta.

5. Klient uprawniony jest do zoenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bibliotek.

6. W imieniu Biblioteki Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na zoony wniosek na pimie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za porednictwem poczty elektronicznej jeeli jest to zgodne z yczeniem Klienta.

7. Biblioteka nie pobiera adnych opat i prowizji za przyjcie i rozpatrzenie wniosku.

8. Waciwym dla Biblioteki organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pyta dotyczcych wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@glogow-mlp.pl.

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

.

.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GOGOWIE MAOPOLSKIM

W zwizku z realizacj wymogów Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysugujcych Pani/Panu prawach z tym zwizanych.

Ponisze zasady stosuje si poczwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogowie Maopolskim (dalej: Biblioteka) jest: Dyrektor Biblioteki z siedzib przy ul. Kard. S. Wyszyskiego 12, 36-060 Gogów Maopolski.

2. Jeli ma Pani/Pan pytania dotyczce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dziaania Biblioteki, a take przysugujcych Pani/Panu uprawnie, moe si Pani/Pan skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogowie Maopolskim Adw. Tomaszem Mielechem za pomoc adresu iodo@glogow-mlp.pl

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Biblioteki – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowizujcych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu/celach:

4.1. wypenienia obowizków prawnych cicych na Bibliotece;

4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Biblioteki;

4.3. w pozostaych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s wycznie na podstawie wczeniej udzielonej zgody w zakresie i celu okrelonym w treci zgody.

5. W zwizku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by:

5.1. organy wadzy publicznej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne lub dziaajce na zlecenie organów wadzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj z przepisów powszechnie obowizujcego prawa;

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bibliotek przetwarzaj dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki.

6. Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane przez okres niezbdny do realizacji celów okrelonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowizujcego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7. W zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysuguj Pani/Panu nastpujce uprawnienia:

7.1. prawo dostpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2. prawo do dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane s nieprawidowe lub niekompletne;

7.3. prawo do dania usunicia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

7.3.1. dane nie s ju niezbdne do celów, dla których byy zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

7.3.2. osoba, której dane dotycz, wniosa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

7.3.3. osoba, której dane dotycz wycofaa zgod na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

7.3.4. dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z prawem,

7.3.5. dane osobowe musz by usunite w celu wywizania si z obowizku wynikajcego z przepisów prawa;

7.4. prawo do dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

7.4.1. osoba, której dane dotycz kwestionuje prawidowo danych osobowych,

7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz, sprzeciwia si usuniciu danych, dajc w zamian ich ograniczenia,

7.4.3. Administrator nie potrzebuje ju danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze,

7.4.4. osoba, której dane dotycz, wniosa sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s nadrzdne wobec podstawy sprzeciwu;

7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy cznie spenione s nastpujce przesanki:

7.5.1. przetwarzanie danych odbywa si na podstawie umowy zawartej z osob, której dane dotycz lub na podstawie zgody wyraonej przez t osob,

7.5.2. przetwarzanie odbywa si w sposób zautomatyzowany;

7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy cznie spenione s nastpujce przesanki:

7.6.1. zaistniej przyczyny zwizane z Pani/Pana szczególn sytuacj, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wadzy publicznej przez Administratora,

7.6.2. przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stron trzeci, z wyjtkiem sytuacji, w których nadrzdny charakter wobec tych interesów maj interesy lub podstawowe prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz, wymagajce ochrony danych osobowych, w szczególnoci gdy osoba, której dane dotycz jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysuguje Pani/Panu prawo do cofnicia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnicie to nie ma wpywu na zgodno przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem, z obowizujcym prawem.

9. W przypadku powzicia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece Pani/Pana danych osobowych, przysuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego waciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, której dane dotycz, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowizkowe, w sytuacji gdy przesank przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta midzy stronami umowa. Skutkiem braku podania danych bdzie brak moliwoci zaatwienia sprawy zgodnie ze zoonym wnioskiem / daniem.

12. Pani/Pana dane mog by przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bd profilowane.Opublikował: Robert Borkowski
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Robert Borkowski
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 296