bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim jest samorządową instytucją kultury , posiadającą osobowość prawną i wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Siedziba Biblioteki znajduje się w Głogowie Małopolskim w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12. Terenem działania biblioteki jest obszar administracyjny gminy Głogów Małopolski. W skład biblioteki wchodzą :

  • Wypożyczalnia dla Dorosłych w Głogowie Małopolskim,
  • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży w Głogowie Małopolskim,
  • filia Biblioteki w Budach Głogowskich,
  • filia Biblioteki w Przewrotnem,
  • filia Biblioteki w Rogoźnicy,
  • filia Biblioteki w Rudnej Małej,
  • filia Biblioteki w Wysokiej Głogowskiej.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Głogów Małopolski. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • udzielanie bibliotekom publicznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi tworzącymi sieć biblioteczną na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie ustalonym ustawą o bibliotekach.



Opublikował: Anna Kopeć
Publikacja dnia: 22.01.2013
Podpisał: Anna Kopeć
Dokument z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 577